Browsing: Kinh Nghiệm Nuôi Trâu Bò

Kinh Nghiệm Nuôi Trâu Bò
Kỹ Thuật Nuôi Bò Lai SIND

Có thể chia ra như sau; kỹ thuật nuôi dưỡng bê hướng thịt, kỹ thuật nuôi dưỡng bò sinh sản, kỹ thuật nuôi bò cái đang nuôi con và kỹ thuật làm chuồng nuôi. Nuôi dưỡng bê hướng thịt Nuôi bê bú sữa: Cho bê bú sữa đầu của bò…

Kinh Nghiệm Nuôi Trâu Bò
Kinh Nghiệm Nuôi Bò Thịt

1. Giống : Giống là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Giống khác nhau thì tốc độ sinh trưởng, phát triển, tích lũy thịt, mỡ khác nhau: Con lai của bò Charolaise có tỷ lệ thịt xẻ cao hơn con lai của bò Hereford và ngược lại, tổ…

1 2 3 4